Eindgebruikerslicentie voor Péago

Scope van de licentie

Mufort BV verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van Péago ("u") een gebruiksrecht voor deze App. Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.

Het doel van de App is het leveren van een dienst die rijden over tolwegen in Frankrijk ondersteund. Het staat gebruikers uiteraard vrij om Péago te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet. Gebruiker dient de App op zodanige wijze te gebruiken dat daardoor geen hinder of gevaar voor zichzelf of anderen ontstaat, en op een wijze dat het wegverkeer geen hinder of gevaar ondervindt.  

Het is niet toegestaan

  • de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;
  • de App in kopie te geven aan derden;
  • de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
  •  wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  •  aanduidingen van Mufort BV als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

U mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.

Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play, Windows Store, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder. Deze eindgebruikerslicentie is van toepassing op de overeenkomst tussen u en Mufort BV en geldt niet tussen u en de aanbieder van het platform via welke u de App heeft verkregen. Deze aanbieders kunnen u echter wel aanspreken op overtreding van bepalingen in deze eindgebruikerslicentie.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop en de handhaving hiervan liggen en blijven bij Mufort BV. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

De App omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen u een gebruiksrecht onder de betreffende opensourcelicenties. Deze zijn opgenomen in de handleiding.

Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze opensourcepakketten, en niets uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan u verleend onder een opensourcelicentie.

 

Tegenprestatie

Voor het gebruiksrecht is een eenmalige betaling bij verkrijging verschuldigd.

 

In-app aankopen

U heeft de mogelijkheid om in de App aankopen te doen. Voor het doen van in-app aankopen is Mufort BV afhankelijk van de het betaalsysteem van Apple’s Appstore, Google Play, Windows Store, daaronder begrepen de achterliggende betaalsystemen zoals van creditcardleveranciers e.d.. Mufort BV is pas gehouden de in-app aankopen te effectueren wanneer dit betaalsysteem de betaling heeft bevestigd. Voor wat betreft in-app aankopen erkent u dat er geen recht is de aankoop te herroepen krachtens de Wet Koop op Afstand.

In-app aankopen kunnen als doel hebben de functionaliteit van de app uit te breiden. Deze zogenaamde ‘upgrades’ kunnen eenmalig worden gebruikt.

 

Vertalingen

De Nederlandse versie van deze eindgebruikersovereenkomst is leidend. Vertalingen van deze eindgebruikersovereenkomst worden enkel beschikbaar gesteld voor uw gemak. 

 

Updates

Wanneer u het gebruiksrecht op de App heeft verkregen, bevat deze de meest actuele toltarieven. Ieder kalenderjaar zullen echter nieuwe toltarieven worden vastgesteld. Om optimaal van de App gebruik te kunnen blijven maken worden de nieuwe toltarieven in de vorm van een update en tegen betaling beschikbaar gesteld.

Mufort BV brengt daarnaast van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore, Google Play en/of Windows Store, waarbij het uitsluitend uw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.

Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is Péago afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore, Google Play en Windows Store, waarover Mufort BV geen controle heeft. Mufort BV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.

Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt u altijd vooraf gemeld en u heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat u akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

 

Ondersteuning

U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de bijbehorende webdienst.

U kunt feedback geven over de App via Apple’s Appstore, Google Play en/of Windows Store, waarna Mufort BV zal beoordelen of er ondersteuning vereist is en u zo nodig contacteren

 

Garanties en aansprakelijkheid

Mufort BV garandeert dat Péago geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat; dat Péago geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de App; zich in te spannen om gemelde gebreken aan de App zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (Mufort BV mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar voor het overige niets.

Voor zover door de wet is toegestaan garandeert Mufort BV niet dat de App foutloos functioneert dan wel ongestoord werkt. Mufort BV is hierbij afhankelijk van diensten van derden en heeft geen invloed op of controle over betreffende derden. Bij het gebruik van de App erkent u dat fouten kunnen optreden veroorzaakt door lokale omgevingsfouten en/of fouten aanwezig in de aangeleverde gegevens van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot fouten in toltarieven, het wegennet en ingeladen points of interest (POI). In het bijzonder, maar niet beperkt tot, accepteert Mufort BV geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade veroorzaakt door genoemde fouten. Evenmin is Mufort BV aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van websites en diensten van derden, voor koppelingen in websites en diensten van derden of voor wijzigingen in of updates van websites en diensten van derden, zulks voor zover door de wet is toegestaan. Mufort BV biedt deze koppelingen en toegang tot websites en diensten van derden slechts aan voor uw gemak.

Indien Mufort BV bovengenoemde garanties niet nakomt heeft u het recht om dit te melden bij de aanbieder van het platform waar u de App heeft verkregen. Hoewel deze aanbieders niet aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van de garanties door Mufort BV of anderszins functioneren van de app, kunnen zij wel overgaan tot stornering van het aankoopbedrag van de App.

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is Mufort BV jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met Péago.

Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Mufort BV. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.

De App communiceert voor updates van de toltarieven via internet met een server onder beheer van een derde partij om deze te kunnen leveren. Mufort BV spant zich in om deze updates beschikbaar te laten zijn, maar heeft geen invloed op of controle over de beschikbaarheid van de server en kan daarom geen garanties geven. Mufort BV aanvaardt mitsdien geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet, niet tijdig of het niet correct verlopen van enige communicatie met de betreffende server, alsmede gegevens die verloren gaan, zulks voor zover door de wet is toegestaan. Van tijd tot tijd kunnen updates worden doorgevoerd aan de server, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. Mufort BV doet haar best u hierover vooraf te informeren.

Geen aanspraklijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore, Google Play en/of Windows Store.

 

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de App en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht.

De overeenkomst mag door zowel u als Mufort BV op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, u overlijdt, dan wel indien u in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.

Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van Péago te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van Péago verwijderen van al uw systemen.

 

Overige bepalingen

Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Door de App te gebruiken geeft u aan niet in een land te wonen waar een embargo van de VS op rust of een land dat door de VS is aangemerkt als een land dat terroristische activiteiten steunt en geeft u aan dat u niet voorkomt op een lijst met door de VS verboden partijen.Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mufort BV gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Mufort BV mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op Péago van haar overneemt.

 

Contact

Mufort BV 
Bongerd 159
8212 BJ LELYSTAD
Netherlands
Tel: 0031 647900332
info@mufort.com
KvK: 32634313
Btw: 85.48.96.156B01
Bank: NL82 KNAB 0722 9047 03